Oficiálna stránka mesta

Materská škola Bernolákova ul.

08.06.2010

Bernolákova 252, 029 01 Námestovo

Kontakt

Materská škola
Bernolákova 252
029 01 Námestovo
tel: 043/5522238

Riaditeľka: Iveta Madleňáková

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY
Naša MŠ je mestská rozpočtová organizácia. Ponúkame celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou využitia poldenného pobytu pre deti od 2 do 6 rokov veku a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Uplatňujeme Štátny vzdelávací program ISCED 0, Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách a pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Záhrada plná kvetov“.

Podporujeme a zaraďujeme do výchovno- vzdelávacieho procesu projekty „Evička nám ochorela“, „Bezpečnosť na cestách“, „Dohovor o právach dieťaťa“ , „Ľudové tradície“   „Adamko hravo- zdravo“, „Modrá kvapka“, „ Školské ovocie“ , „ Dentálna hygiena“.

Mesačne organizujeme rôzne športové a kultúrno- spoločenské aktivity. Centrum voľného času Maják v Námestove organizuje v priestoroch MŠ krúžkovú činnosť- Mažoretky, Angličtina hrou, Šikovníček.

V MŠ pracuje 2x mesačne klinický logopéd pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Spolupracujeme s PPP, MsÚ, ZŠ, MŠ, CVČ, Domom kultúry.

Zameriavame sa na oblasť ekológie a enviromentálnej výchovy- zdravý životný štýl, chrániť prírodu, zber a triedenie odpadového materiálu, viesť deti k práci v záhrade, starostlivosť o rastliny.

Želáme si aby sa láska k prírode a životnému prostrediu stala súčasťou nášho vzdelania. Budeme sa snažiť, nech naše deti rastú rovno a zdravo ako kvety, aby neskláňali hlavy, ale aby sa pozerali priamo k slnku. Dáme všetok um a vôľu na to, aby sme držali spolu ako semienka v kvetoch, nedovolíme aby niekto deťom ubližoval alebo ich zlomil. Deťom ukážeme, že sú súčasťou prírody a chceme z nich mať potešenie ako z pohľadu na kvety, ktoré v nej rastú.

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy