clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

18.08.2017

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 17. augusta 2017

zvoláva
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

23. augusta 2017 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

 1. Upozornenie prokurátora – zrušenie VZN č. 5/2008 a VZN č. 3/2010
  Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
 2. Prerokovanie výsledkov kontroly
  Predkladá: Ing. Ján Kadera - primátor
 3. Plnenie rozpočtu Mesta Námestovo za I. polrok 2017
  Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová - vedúca fin. oddelenia
 4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
  Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová - vedúca fin. oddelenia
 5. Prevody, nájmy, výpožičky majetku mesta
  Predkladá: Ing. Vladimír Natšin - vedúci odd. výstavby
 6. Interpelácie
 7. Rôzne

Pozvánka (formát PDF)

Kino - Námestovo

viac