clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Profil verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ: Mesto Námestovo
Sídlo: Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kadera, primátor

Mesto Námestovo je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Mesto Námestovo vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Oddelenie výstavby

Ing. Vladimír Natšin
e-mail: vystavba@namestovo.sk
t.č.: 043 550 47 05, 0904 669 059

 

Kino - Námestovo

viac