clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Technické služby mesta

Technické služby mesta Námestovo
Sídlo: ul. Priemyslu 560, 029 01 Námestovo
IČO: 30222281
DIČ: 2020569012
IČ DPH: SK 2020569012
telefón:  043/5523873
             043/5522750

email: techsluno@techsluno.sk

www: http://www.techsluno.sk/

Riaditeľ: PhDr.Mgr. Martin Miklušičák


Zriaďovateľom Technických služieb mesta Námestovo je Mestské zastupiteľstvo Mesta Námestovo s dátumom zriadenia od 1. januára 1993 uznesením č. 62/93. Technické služby mesta Námestovo sú ako príspevková organizácia mesta s rozsahom činností:

1. - údržba a výstavba siete verejného osvetlenia
- oprava a údržba mestského rozhlasu
- oprava a údržba dopravného značenia
- elektroinštalačné práce
- práce s mechanickou plošinou

2. - údržba a výstavba plôch verejnej zelene
- opravy a údržba zariadení parkov a detských ihrísk

3. - údržba miestnych komunikácií
- letná údržba: umývanie a kropenie miestnych komunikácií,
mechanické a ručné čistenie miestnych komunikácií,
chodníkov a verejných priestranstiev

- zimná údržba: odhŕňanie a odvoz snehu z miestnych komunikácií,
chodníkov, schodov a verejných priestranstiev
- vysprávka miestnych komunikácií obaľovanou drťou
- údržba cestných vpustí, priepustov, schodov a verejných priestranstiev

4. - likvidácia odpadov
- odvoz domového odpadu, komunálneho odpadu
- separovaný zber komunálneho odpadu
- prevádzkovanie skládky odpadu ktorý nie je nebezpečný
- opravy a predaj všetkých druhov nádob na komunálny odpad
- likvidácia nelegálnych (divokých) skládok odpadu

5. - dopravná činnosť vozidlami a práce mechanizmami

6. - obchodná a predajná činnosť

7. - organizácia hospodári v súlade so schválenými rozpočtovými pravidlami, spravuje majetok, ktorý mu uznesením určuje mestské zastupiteľstvo a mestský úrad
Podnik Technické služby mesta Námestovo hospodári ako samostatný právny subjekt.
 

Kino - Námestovo

viac