clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Výpis uznesení 1. MsZ - 9. 3. 2016

Výpis uznesení
z prvého zasadnutia MsZ v Námestove
konaného dňa 09. 03. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Námestove prijíma nasledovné uznesenia:


Prijaté uznesenie č. 1/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje pre žiadateľov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z položky Rekreačné a športové služby nad 1000€, rozdeliť a použiť nasledovne: minimálne 80% na členov do 19 rokov a maximálne 20% na členov nad 19 rokov.
Podmienky prerozdelenia sa uplatnia v poslednom vyúčtovaní v roku tak, aby toto vyúčtovanie bolo podané sumárne za celý kalendárny rok s uplatnením prerozdelenia.
Podmienky tohto uznesenia budú zakomponované do zmluvy medzi mestom a žiadateľom.
Toto uznesenie nahrádza doteraz platné uznesenie č. 69/2013.
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 2/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje pre žiadateľov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z položky Rekreačné a športové služby nad 1000€, rozdeliť finančnú dotáciu na dve rovnaké splátky (polovice). Prvá splátka sa vyplatí po schválení MsZ, druhá splátka sa vyplatí až po riadnom vyúčtovaní prvej splátky.
Žiadateľ, ktorý bol poberateľom finančných prostriedkov aj predchádzajúcom roku a jemu schválené finančné prostriedky sa budú v nasledujúcom období deliť na splátky, môže pred schválením v MsZ požiadať o zálohovú platbu už v novom kalendárnom období do výšky 15% z objemu finančných prostriedkov jemu schválených v predchádzajúcom období. MsÚ môže túto zálohovú platbu povoliť podľa svojich okamžitých finančných možností a po odsúhlasení vyúčtovania za predchádzajúce obdobie. Táto zálohová platba bude zarátaná, po schválení MsZ do prvej splátky v novom kalendárnom období.
Toto uznesenie nahrádza doteraz platné uznesenie č. 70/2013.
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 3/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje pre žiadateľov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z položky Rekreačné a športové služby použiť finančné prostriedky na nasledovné účely: minimálne 50% na štartovné, rozhodcovia, doprava, strava a maximálne 50% na prenájom, údržbu, materiálovo technické zabezpečenie a trénerov. Podmienky zakomponovať do zmluvy medzi mestom a oddielom.
Podmienky prerozdelenia sa uplatnia v poslednom vyúčtovaní v roku tak, aby toto vyúčtovanie bolo podané sumárne za celý kalendárny rok s uplatnením prerozdelenia.
Podmienky tohto uznesenia budú zakomponované do zmluvy medzi mestom a žiadateľom.
Toto uznesenie nahrádza doteraz platné uznesenie č. 71/2013.
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.


Prijaté uznesenie č. 4/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015.
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.


Prijaté uznesenie č. 5/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove na základe zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvoláva delegovaných zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských zariadení na území mesta nasledovne:
• MŠ Veterná 159: p. Martin Jankuliak, p. Marián Čiernik, Mgr. Jana Frančáková
• MŠ Bernolákova 252: p.Marián Grígeľ, p.Silvester Habiňák, Mgr. Anna Ferenčíková,
• MŠ Komenského 425/33: Ing. Eduard Dunčič, , Mgr.Katarína Rusinová, Mgr.Iveta Volfová
• Centrum voľného času MAJÁK Komenského 487: p.Milan Hubík, MUDr. Štefan Blahút, p. Agneša Ovsáková
• ZŠ Komenského 495/33: Ing. Anton Ťapák, MUDr. Silvia Loneková, Ing.Vladimír Natšin, p. Iveta Madleňáková
• ZŠ Slnečná 168/28: PaedDr. Tomáš Kucharík, RNDr. Marián Melišík, Ing.Milan Rentka, Bc.Anna Cipovová,
• ZUŠ Ignáca Kolčáka Hattalova 367/15: Ing. Kamil Miklušičák, Mgr. Viera Kovalíková, Mgr.Janka Sládkovičová, Mgr. Monika Tichoňová
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.


Prijaté uznesenie č. 6/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove na základe zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov deleguje zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských zariadení na území mesta nasledovne:
• MŠ Veterná 159: p. Martin Jankuliak, p. Marián Čiernik, Mgr. Jana Frančáková
• MŠ Bernolákova 252: p.Marián Grígeľ, p.Jozef Borovjak, Mgr. Anna Ferenčíková,
• MŠ Komenského 425/33: Ing. Eduard Dunčič, , Mgr.Katarína Rusinová, Mgr.Iveta Volfová
• Centrum voľného času MAJÁK Komenského 487: p.Milan Hubík, MUDr. Štefan Blahút, p. Agneša Ovsáková
• ZŠ Komenského 495/33: Ing. Anton Ťapák, MUDr. Silvia Loneková, Ing.Vladimír Natšin, p. Iveta Madleňáková
• ZŠ Slnečná 168/28: PaedDr. Tomáš Kucharík, RNDr. Marián Melišík, Ing.Milan Rentka, Bc.Anna Cipovová,
• ZUŠ Ignáca Kolčáka Hattalova 367/15: Ing. Kamil Miklušičák, Mgr. Viera Kovalíková, Mgr.Janka Sládkovičová, Mgr. Monika Tichoňová
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 7/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a), zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie poslancov MsZ z 8 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 8/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Námestova č. 3/2014 o miestnych daniach.
Hlasovanie poslancov MsZ z 9 prítomných poslancov:
za: – 9 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, p. Jozef Borovjak, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 9/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2015 - 2024.
Hlasovanie poslancov MsZ z 9 prítomných poslancov:
za: – 9 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, p. Jozef Borovjak, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 10/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove:

A/ schvaľuje prípravu stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v katastrálnom území Slanica pri obci Zubrohlava na parcele č. 54/37 podľa predloženej urbanistickej štúdie.
B/ schvaľuje výstavbu inžinierskych sietí na IBV pri obci Zubrohlava z rozpočtu mesta a z iných zdrojov v rozsahu podľa sprievodnej správy. Realizáciu inžinierskych sietí začať až po predaní min 35% pozemkov s tým, že v kúpnopredajnej zmluve sa mesto zaviaže realizovať inžinierske siete v termíne do 24 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
C/ schvaľuje odpredaj stavebných pozemkov formou verejnej dražby. Podmienky dražby stanoví mestské zastupiteľstvo pred jej vyhlásením.
Hlasovanie poslancov MsZ z 10 prítomných poslancov:
za: – 8 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, p. Jozef Borovjak, p. Eduard Dunčič, proti: 0, zdržal sa: - 2 p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak.


Prijaté uznesenie č. 11/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove :

A/ schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa :
nájom nebytových priestorov – kancelária č. 16, 30 a 32 o celkovej výmere 52, 1 m2, ako aj podiel na spoločných priestorov o výmere 12 m2 v budove Mestského úradu, Cyrila a Metoda č. 329/6 pre :

- nájomcu : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Nám. A. Bernoláka č. 381/4,
029 01 Námestovo
- účel nájmu : vytvorenie pracoviska pre realizáciu výchovných opatrení a náhradnú rodinnú
starostlivosť
- doba nájmu : od 1. 4. 2016 na dobu určitú do 30. 11. 2018
- cena nájmu : 80/m2 ročne,
- výmera : 64,1 m2.

B/ konštatuje, že osobitný zreteľ spočíva v tom, že nájom sa uzatvára s orgánom štátnej správy pre potreby zriadenia pracoviska pre prácu odborných tímov na výchovné opatrenia a na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti a to v rámci schváleného projektu „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.“
Hlasovanie poslancov MsZ z 10 prítomných poslancov:
za: – 10 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Milan Hubík, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, p. Jozef Borovjak, p. Eduard Dunčič, proti: 0, zdržal sa: 0.


Prijaté uznesenie č. 12/2016: Mestské zastupiteľstvo v Námestove schvaľuje odpredaj podielu z nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Námestovo zapísanej na LV č.3141 a to pozemok CKN p. č. 1751/5 zast. pl. a nádvoria o celkovej výmere 1206 m2 v nasledovných podieloch pre kupujúcich:
- Kosmeľ Miroslav a Michaela Kosmeľová, Námestovo, Slnečná 163/12 podiel: 7272/691982
- Ing.Polák Kamil, Or. Jasenica podiel: 7277/691982
- Šelian Pavol a Marta Šelianová, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7305/691982
- Mgr. Bryja Marek a Mgr. Tatiana Bryjová, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7116/691982
- Chlupáček Juraj a Eva Chlupáčková, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7305/691982
- Rolinec Pavol a Daniela Rolincová, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7305/691982
- Majkút Albín a Marta Majkútová, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7116/691982
- Mgr. Floriančičová Kristína, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7305/691982
- Gragoš Bystrík a Helena Dragošová, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7116/691982
- Rambala Rudolf a Janka Rambalová, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7300/691982
- Strempek Peter a Viera Strempeková, Námestovo, Slnečná 163/10 podiel: 7135/691982
- Smolka Michal, Kysucký Lieskovec 461 podiel: 7135/691982
- Kormaňák Marek, Lokca č. 949 podiel: 7324/691982
- Vasek Peter, Nižná, Za Vrškom 691 podiel: 7324/691982
- Majdiak Roman, Námestovo, Slnečná 163/4 podiel: 7111/691982
- Čajka František a Denisa Čajková, Námestovo, Slnečná 163/4 podiel: 7305/691982
- Hodál Róbert a a Irena Hodálová, Námestovo, Slnečná 163/2 podiel: 7116/691982
- Mgr. Žofajová Jana, Or. Jasenica 247 podiel: 7305/691982
- Ing. Mikula Vladimír a Mgr. Jana Mikulová, Námestovo, Plátenícka876 podiel: 7116/691982
- Slovíková Marianna, Rabča, Javorova 113 podiel: 7277/691982
- Murín Ivan a Mária Murínová, Námestovo, Slnečná 163/2 podiel: 7116/691982
- Šeryová Lucia, Námestovo, Slnečná 163 podiel: 7272/691982
v cene po 3,33 €/1m2.
Prevod majetku bol schválený podľa § 9a odst. 8 písm. a/. – osobitný predpis. Predaj vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu je prevádzaný v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Cena pozemku bola schválená v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov... v platnom znení.
Hlasovanie poslancov MsZ z 9 prítomných poslancov:
za: – 9 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, p. Jozef Borovjak, p. Eduard Dunčič, proti: 0, zdržal sa: 0.

Prijaté uznesenie č. 13/2016 : Mestské zastupiteľstvo v Námestove ruší uznesenie č. 42/2015 zo dňa 17. 06. 2015.
Hlasovanie poslancov MsZ z 9 prítomných poslancov:
za: – 9 p. Štefan Blahút, p. Marián Grígeľ, p. Martin Jankuliak, p. Tomáš Kucharík, p. Silvia Loneková, p. Marián Melišík, p. Anton Ťapák, p. Jozef Borovjak, p. Eduard Dunčič, proti: 0, zdržal sa: 0.

 

 

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 


Vypracovala: Mgr. Katarína Žatkuliaková


 

Kino - Námestovo

viac